Trạng nguyên nào được vua vẽ hình để cạnh ngai vàng?

Văn Bia tiến sĩ đầu tiên khoa thi năm 1442 ở Văn miếu - Quốc Tử Giám có ghi danh Trạng nguyên này. 

Văn Bia tiến sĩ đầu tiên khoa thi năm 1442 ở Văn miếu - Quốc Tử Giám có ghi danh Trạng nguyên này. 

Câu 1: Trạng nguyên nào được vua Lê vẽ hình và để cạnh ngai vàng cho không khi nào cảm thấy vắng ông?

a. Nguyễn Hiền

b. Nguyễn Trực

c. Nguyễn Văn Siêu

Nguồn: vnexpress.net